Privacy Policy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Nieniejsza Klauzula w zakresie przetwarzania danych osobowych i poufności danych osobowych (zwana dalej Klauzula), dotyczy wszystkich informacji, które „Spa Land” sp. z o.o. i/lub jej podmioty powiązane, w tym wszystkie osoby, należące do tej samej grupy „Spa Land” sp. z o.o., mogą uzyskiwać informacje o użytkowniku podczas korzystania z jakichkolwiek stron, usług, programów i innych produktów firmy „Spa Land”. Zgoda użytkownika na przekazywanie danych osobowych podanych przez niego zgodnie z niniejszą Klauzulą w ramach kontaktu z jedną z osób należących do grupy osób „Spa Land” sp. z o.o. dotyczy wszystkich osób należących do tej grupy osób

Korzystanie z Usług oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na niniejszą Klauzulę i określone w niej warunki przetwarzania jego danych osobowych; w przypadku braku zgody na te warunki, użytkownik musi powstrzymać się od korzystania z Usług.

  1. Dane osobowe użytkowników, które otrzymuje i przetwarza „SPA LAND” sp. z o.o.

1.1. W ramach niniejszej Klauzuli „dane osobowe użytkownika” oznaczają:

2.1.Dane osobowe, które użytkownik podaje o sobie samodzielnie podczas rejestracji (zakładania konta) lub w trakcie korzystania z Usług, w tym dane osobowe użytkownika. Informacje niezbędne do świadczenia Usług są oznaczone w specjalny sposób.

3.1. Inne informacje podaje użytkownik według własnego uznania.

4.1. Inne informacje o użytkowniku, jeśli ich gromadzenie i/lub dostarczanie jest określone w dokumentach regulacyjnych poszczególnych Usług.

  1. Niniejsza Klauzula dotyczy wyłącznie Usług „SPA LAND” sp. z o.o. „SPA LAND” sp. z o.o. nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których użytkownik może kliknąć linki dostępne na stronach „SPA LAND” sp. z o.o. ” Na takich stronach mogą być gromadzone inne dane osobowe lub żądane od użytkownika, a także mogą być wykonywane inne czynności.
  2. „SPA LAND” sp. z o. o. generalnie nie weryfikuje poprawności danych osobowych podawanych przez użytkowników i nie kontroluje ich zdolności prawnej. Jednakże „SPA LAND” sp. z o.o. zakłada, że ​​użytkownik podaje rzetelne i wystarczające dane osobowe w sprawach zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym i utrzymuje te informacje na bieżąco. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji ponosi użytkownik, który je podał.
  3. Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników

2.1. „SPA LAND” sp. z o.o. zbiera i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia Usług (zawieranie umów z użytkownikiem).

2.2. Dane osobowe użytkownika „SPA LAND” sp. z o.o. mogą być wykorzystywane w następujących celach:

2.2.1. Identyfikacja strony w ramach umów z „SPA LAND” sp. z o.o.;

2.2.2. Dostarczanie użytkownikowi spersonalizowanych usług;

2.2.3. Komunikacja z użytkownikiem, w tym przesyłanie powiadomień, zapytań i informacji dotyczących korzystania z Usług, świadczenia Usług, a także przetwarzanie żądań i wniosków od użytkownika;

2.2.4. Poprawa jakości Usług, łatwość użytkowania, rozwój nowych Usług;

2.2.5. Targetowanie materiałów reklamowych;

2.2.6. Prowadzenie badań statystycznych i innych na podstawie zanonimizowanych danych.

  1. Warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika i ich przekazywania osobom trzecim

3.1 W odniesieniu do danych osobowych użytkownika zachowana jest ich poufność, z wyjątkiem przypadków dobrowolnego podania przez użytkownika informacji o sobie w celu ogólnego dostępu nieograniczonej liczbie osób.

3.2. Korzystając z niektórych Usług (na przykład bloga), użytkownik zgadza się, aby pewna część jego danych osobowych stała się publicznie dostępna. „SPA LAND” sp. z o.o. ma prawo do przekazywania danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

3.2.1 Użytkownik wyraził zgodę na takie działania;

3.2.2. Przeniesienie jest niezbędne w ramach korzystania przez użytkownika z określonej Usługi lub w celu świadczenia usługi na rzecz użytkownika;

3.2.3. Przeniesienie jest przewidziane w ustawodawstwie polskim lub innym mającym zastosowanie ustawodawstwie w ramach procedury określonej w tym ustawodawstwie;

3.2.4. Takie przeniesienie ma miejsce w ramach sprzedaży lub innego przekazania biznesu (w całości lub częściowo), podczas gdy nabywca otrzymuje wszelkie zobowiązania do przestrzegania warunków niniejszej Klauzuli w odniesieniu do otrzymanych przez niego danych osobowych.

Przetwarzając dane osobowe użytkowników, „SPA LAND” sp. z o.o. kieruje się prawem Polski „O ochronie danych osobowych”.

  1. Środki stosowane w celu ochrony danych osobowych użytkowników:

4.1. „SPA LAND” sp. z o.o. podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich z nimi.

  1. Zmiany w Klauzuli.

5.1. „SPA LAND” sp. z o.o ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Klauzuli. Przy dokonywaniu zmian w aktualnym wydaniu wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Klauzuli wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.pl.bmed.pro. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie www.pl.bmed.pro.

5.2. Niniejsza Klauzula oraz relacje pomiędzy użytkownikiem a „SPA LAND” sp. z o.o. powstałe w związku ze stosowaniem Klauzuli podlegają ustawodawstwu Polski.

  1. Informacje.Pytania i sugestie

Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Klauzuli należy zgłaszać do Biura obsługi klienta, adres: Spa Land sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50, lok 409, 00-950, Warszawa